Zakonodaja o BONIH

1345. Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, stran 3025.

Na podlagi desetega odstavka 35. člena in za izvrševanje 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov
1. člen 
(vsebina)
Ta uredba določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljnjem besedilu: bon) preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.
2. člen 
(unovčitev bona)
(1) Upravičenec mora na dan prihoda ob prijavi za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev) seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.
(2) Ob prijavi na dan prihoda mora ponudnik storitev v informacijski sistem FURS vnesti naslednje podatke o upravičencu, ki je unovčil bon:
– ime in priimek,
– EMŠO,
– številko in vrsto identifikacijskega dokumenta,
– datum prihoda in predvidenega odhoda,
– predvideni znesek, za katerega se unovči bon.
(3) Unovčitev bona se opravi z izplačilom unovčenega bona v znesku opravljene storitve ponudniku storitev, ob predhodnem vnosu številke izdanega računa za opravljeno storitev.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se unovčitev bona lahko opravi z izplačilom upravičencu, če je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS. Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu, ponudnik storitev upravičencu izroči potrdilo o unovčitvi bona, iz katerega je razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, ter v treh dneh po opravljeni storitvi ponudnik storitev preko informacijskega sistema FURS pošlje zahtevek za izplačilo upravičencu.
(5) Bon je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.
3. člen 
(unovčitev bona z izplačilom ponudniku storitev)
Ob unovčitvi bona z izplačilom ponudniku storitev upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista, na obrazcu iz Priloge 1 »Potrditev unovčitve bona«, ki je sestavni del te uredbe. Upravičenec lahko stanje svojega bona spremlja v mobilni aplikaciji eDavki.
4. člen 
(unovčitev bona upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, po tretji osebi)
(1) Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz Priloge 2 »Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi«, ki je sestavni del te uredbe. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, ki bo unovčila bon za upravičenca,
– datum in podpis zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca.
(2) Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu je upravičenec do povračila sredstev oseba, ki unovči bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, v skladu s prejšnjim odstavkom.
5. člen 
(unovčitev prenesenih bonov)
(1) Če bon upravičenca unovči oseba, na katero je upravičenec prenesel bon (med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši), mora ta oseba ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz Priloge 3 »Izjava upravičenca o prenosu bona«, ki je sestavni del te uredbe in katero podpiše upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Izjava morata vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,
– datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.
(2) Ob unovčitvi bona ponudnik storitev v informacijski sistem FURS ob vnosu podatkov o upravičencu iz drugega odstavka 2. člena te uredbe vnese tudi podatke o prenosniku:
– ime in priimek ter EMŠO prenosnika,
– znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon prenosnika.
(3) Bon je mogoče v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.
(4) Ob unovčitvi prenesenega bona z izplačilom upravičencu je upravičenec do povračila sredstev pridobitelj, njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik.
6. člen 
(povračilo sredstev)
(1) FURS izplača ponudniku storitev ali upravičencu sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar najpozneje v 30 dneh, in sicer:
– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu,
– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.
(2) Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve FURS nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.
(3) Ob unovčitvi bona z izplačilom upravičencu FURS sredstva nakaže upravičencu, njegovemu zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register. Če oseba iz prejšnjega stavka nima plačilnega računa, se sredstva izplačajo s poštno nakaznico.
7. člen 
(način vodenja in upravljanja evidence bonov)
(1) FURS o upravičencu do bona, ponudniku storitev ter nastanitvenem obratu, kjer je upravičenec unovčil bon, in o izplačilu bona vodi in upravlja evidenco bonov v elektronski obliki na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov iz 35. člena zakona.
(2) O izplačilu bona se vodijo podatki iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe.
(3) Podatki se v evidenci bonov hranijo pet let, nato se izbrišejo.
8. člen 
(hramba dokumentacije)
Pisne izjave iz 3., 4. in 5. člena te uredbe ter dokumentacijo (kopije osebnih izkaznic ali potnih listov) v zvezi z unovčenjem bonov mora ponudnik storitev hraniti do poteka zastaralnega roka za nadzor iz sedemnajstega odstavka 35. člena in 82. člena zakona.
KONČNA DOLOČBA
9. člen 
(začetek in prenehanje veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 19. junija 2020 in preneha veljati 31. januarja 2021.
Št. 00726-20/2020
Ljubljana, dne 8. junija 2020
EVA 2020-2130-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Tekst 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki ureja področje BONOV.

Povezava na Uradni List

2.2 Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
35. člen
(bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma)
(1) S tem zakonom se ureja bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljnjem besedilu: bon).
(2) Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki je:
– polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (v nadaljnjem besedilu: polnoletni upravičenec), in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
– ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: mladoletni upravičenec), so upravičene do bona v višini 50 eurov.
(3) Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Bon se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
(4) Bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Bon se unovči na podlagi izjave skrbnika, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
(5) Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in se ne deduje. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
(6) Ponudnik na področju turizma (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev), pri kateremu se bon unovči, je za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je na dan 13. marca 2020:
– vpisan v Poslovni register Slovenije in
– vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
– opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:
 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.
(7) Bon se glasi na upravičenca in se unovči od začetka uporabe uredbe iz desetega odstavka tega člena do 31. decembra 2020. Bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede najpozneje v 30 dneh.
(8) Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev). V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.
(9) Če upravičenec bona ne unovči za storitev iz prejšnjega odstavka do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju od Republike Slovenije.
(10) Ponudnik storitve oziroma upravičenec od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve sredstva prejme na podlagi potrditve upravičenca v elektronskem sistemu FURS oziroma na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve je dolžan hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse izjave, ki so opredeljene v uredbi Vlade Republike Slovenije, do poteka zastaralnega roka za nadzor iz sedemnajstega odstavka tega člena in 82. člena tega zakona. Način unovčitve bona preko informacijskega sistema FURS, povračila sredstev s strani FURS in način vodenja evidence bonov iz šestnajstega odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona.
(11) Sredstva za izplačilo bona zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
(12) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.
(13) Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.
(14) Podatke o upravičencu do bona iz drugega odstavka tega člena FURS pridobi iz Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP), ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ):
– ime in priimek,
– EMŠO,
– datum in kraj rojstva,
– spol,
– državljanstvo,
– naslov stalnega prebivališča.
FURS upravičencu do bona, ki še nima dodeljene davčne številke, davčno številko dodeli po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz CRP. MNZ podatke iz CRP posreduje FURS v petih dneh po uveljavitvi tega zakona.
(15) Za namen izvajanja tega člena FURS pridobi podatke iz sistema eTurizem AJPES, ki vključuje podatke iz registra nastanitvenih obratov in podatke iz knjige gostov, ki jih na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča, v sistem eTurizem AJPES posreduje ponudnik storitev, in sicer:
– zaporedno številko prijave gosta,
– podatke o gostu: ime in priimek gosta, datum rojstva gosta ter številko in vrsto identifikacijskega dokumenta gosta,
– datum prihoda in odhoda gosta,
– podatke o ponudniku storitev: naziv ponudnika storitev, matično številko ponudnika storitev, ter naslov oziroma sedež in poslovni naslov ponudnika storitev,
– podatke o nastanitvenem obratu: naziv, naslov ter identifikacijsko številko nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov na dan 13. marca 2020.
Podatke iz zgoraj naštetih alinej AJPES zagotavlja FURS za goste, prijavljene v sistem eTurizem AJPES z datumom prihoda gosta od dneva uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2020. AJPES začne posredovati podatke v sedmih dneh po uveljavitvi tega zakona. AJPES podatke zagotavlja FURS z neposrednim prevzemom podatkov.
(16) FURS za namen unovčitve bona in povračila sredstev v skladu s tem členom pridobi osebne podatke, navedene v štirinajstem in petnajstem odstavku tega člena, podatke, posredovane z vnosom ponudnika storitev v informacijski sistem FURS ter uporabi podatke iz davčnega registra. Na osnovi teh podatkov FURS vzpostavi zbirko osebnih podatkov – evidenco bonov, ki vsebuje podatke:
– o upravičencu do bona,
– podatke o ponudniku storitve ter nastanitvenemu obratu, kjer je upravičenec unovčil bon in
– podatke o izplačilu bona.
FURS vodi in upravlja evidenco bonov na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov. Za povezovanje podatkov iz petnajstega odstavka tega člena se uporabi številka in vrsta identifikacijskega dokumenta oziroma ime in priimek ter datum rojstva gosta – upravičenca, če upravičenec nima identifikacijskega dokumenta. Podatki se v evidenci bonov hranijo pet let, nato se izbrišejo.
(17) Nadzor nad ponudnikom storitev in upravičencem do bona iz tega člena izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. FURS Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije na zahtevo zagotavlja potrebne podatke za izvajanje nadzora:
– podatke o ponudniku storitev: matična številka ponudnika storitve in davčna številka;
– podatke o osebi, ki je vnovčila bon – upravičencu do bona: osebno ime upravičenca do bona, davčna številka;
– datum prihoda in odhoda upravičenca.
Kazenske določbe
82. člen 
(kazenska določba na področju bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik storitev, ki je pravna oseba, če unovči bon za neopravljeno storitev ali v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev upravičencu zaračuna višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi iz osmega odstavka 35. člena tega zakona.
(2) Z globo od 1.500 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 1. 200 eurov do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(5) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(6) Z globo od 400 do 1.800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(7) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek kaznuje upravičenec do bona, če ga prenese v nasprotju s petim odstavkom 35. člena tega zakona.
(8) Za prekršek iz tega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem členom.

Related posts

Pogosta vprašanja o BONIH

 Read More

Informacije o BONIH

 Read More

Comments

 • Covid-19 novice: Karantene ob vrnitvi iz tretjih držav ni več | PO SVETU
  31/05/2020 12:48

  […] za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19, ki ureja področje bonov, ki ga lahko preberete TUKAJ. Če imate kakršnakoli vprašanja glede bonov ali pa še vedno iščete svojo namestitev, se […]

  Reply
 • Informacije o BONIH – Z BONOM po Sloveniji
  08/06/2020 21:47

  […] Zakonodaja o bonih in uredba zakona […]

  Reply

Join The Discussion

Search
0 Odrasli
0 Otroci
Pets
Velikost
Cena
Ugodnosti
Tip objekta

Compare listings

Compare
Secured By miniOrange